Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta

​Fungsi Jabatan

 1. Menjalankan kerja penilaian bagi menentukan nilaian tahunan peganganpegangan di dalam kawasan Majlis selaras dengan peruntukan mengikut AktaKerajaanTempatan 1976 (Akta 171)

 2. ​Menilai bangunanbangunan kerajaan dan badan-badan berkanun bagi maksud Caruman MembantuKadar
  (CMK)
 3. Bertanggungjawab menguruskan dan menyelaras penyewaan hartaharta Majlis dengan lebih berkesan
  untuk mendapatkan pulangans
 4. ewa
 5. Menyelia cadangancadangan mengenai pembangunanpembangunahartanah Majlis secara penswastaan
 6. Menentukan pentadbiran jabatan berjalan dengan lancar

 Piagam Pela​​​nggan

 1. Memastikan Pindaan kepada Senarai Nilaian dijalankan 2 kali setahun (4 Kali Notis Pindaan) seperti mana dikehendaki di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976.

 2. ​Mengemaskini permohonan pertukaran alamat surat menyurat pemilik pegangan yang diterima di kaunter Jabatan dengan serta merta.​

 3. Mengeluarkan keputusan Mendengar Bantahan (kes-kes pindaan) dalam tempoh 4 minggu dari tarikh Mesyuarat Mendengar Bantahan diadakan.

 4. Mengeluarkan Surat Pengesahan Cukai Taksiran (mengikut kes) dari tarikh penerimaan di kaunter jabatan tertakluk kepada permohonan yang lengkap.

 5. Bertanggungjawab menyediakan laporan tunggakan sewaan bulanan setiap bulan bagi semua harta Majlis yang disewakan untuk Mesyuarat jawatankuasa Kewangan.​

 6. Memproses permohonan carian maklumat yang diterima di kaunter Jabatan dengan serta-merta.

 7. Mengemaskini pertukaran hak milik melalui borang I/J yang diterima di kaunter Jabatan dalam masa 1 hari tertakluk kepada maklumat yang lengkap.