​JABATAN BANGUNAN

Fungsi Jabatan

 1. Memproses kelulusan pelan bangunan.

 2. Melaksana tugas-tugas penguatkuasaan terhadap pelaksanaan projek-projek pembangunan.

 3. Memeriksa bangunan bagi tujuan pengeluaran CF.

 4. Menyediakan rekabentuk projek pelan bangunan dan menguruskan projek bangunan Majlis

Piagam Pelanggan

 1. Menerima permohonan cadangan (pc), tambahan pindaan (t/p) dan pindaan kepada pelan lulus (pkpl) (kecuali bangle) daripada pusat setempat (osc), myemak, memproses dan mengeluarkan syor perakuan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja untuk dibentangkan dalam mesyuarat jawatankuasa pusat setempat (osc).

 2. Memproses dan meluluskan permohonan pelan cadangan baru bangle dalam tempoh satu (1) hari bekerja dari tarikh resit jelas dengan syarat permohonan mematuhi syarat-syarat majlis.

 3. Memproses dan meluluskan permohonan pelan cadangan tambahan/pindaan (t/p) kediaman dalam tempoh satu (1) hari bekerja dari tarikh resit jelas dengan syarat permohonan mematuhi syarat-syarat majlis.

 4. Memproses dan meluluskan permohonan pelan cadangan tambahan pindaan (t/p) kediaman menggunakan pelan setara dalam tempoh satu (1) jam dengan syarat permohonan mematuhi syarat-syarat majlis.​

 5. Memproses dan mengeluarkan Sijil Kelayakan Menduduki (CF) dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan Borang 'E' (bagi permohonan kelulusan pelan yang dikemukakan debelum perlaksanaan CCC (12 April 2007)).​

 6. Memproses permohonan permit dan mengeluarkan surat kelulusan permit binaan sementara menggunakan pelan setara dalam tempoh satu (1) hari bekerja dari tarikh penerimaan resit jelas (kecuali permit bangunan sementara bagi tapak pembinaan).​

 7. Memproses dan meluluskan permohonan permit bagi menara telekomunikasi dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan resit jelas.​

 8. Memproses dan meluluskan permohonan permit bagi menara telekomunikasidan sistem pemancar (atas bangunan) menggunakan pelan setara dalam tempoh satu (1) hari dengan syarat permohonan mematuhi syarat-syarat majlis.​

 9. Memproses, mengeluarkan ulasan, menyediakan arahan pembayaran bagi permohonan pemulangan wang cagaran ke jabatan kewangan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan.​

 10. Mengambil tindakan terhadap aduan yang diterima dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan dengan syarat aduan diterima lengkap.​